Celoroční projekt KMŠ sv. Klimenta 2022/2023:

Rok Stvořitele

Katolická mateřská škola sv. Klimenta realizuje v období
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024 projekt s názvem Šablony I OP JAK pro
KMŠ sv. Klimenta, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Projekt s názvem Šablony III OP PPR pro KMŠ sv. Klimenta, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002010, který je realizován od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022, je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt rozvíjí proinkluzivní prostředí v MŠ prostřednictvím podpory dětí s odlišným mateřským jazykem a aktivit zaměřených na spolupráci s rodiči dětí.

https://www.kmskliment.cz/wp-content/uploads/2022/10/Plakat_A3.pdf

Digitalizujeme školu

Projekt s názvem 0368/DIGIPOMUCKY/2022, který je realizován od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, je financován z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022.

KMŠ sv. Klimenta je příjemcem podpory z EU.